نمایشگاه نقاشی های سوگند طباطبایی در گالری هفت ثمر

سوگند طباطبایی
۱۹ - ۲۴ خرداد ۹۶

نمایشگاه نقاشی های شقایق ماندگاردر گالری هفت ثمر

شقایق ماندگار
۱۲ - ۱۷ خرداد ۹۶

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی
۵ - ۱۰ خرداد ۹۶