نمایشگاه گروهی چاپ دستی (چارسو هنر)در گالری هفت ثمر

گروهی از هنرمندان - گردآورنده:المیرا میرمیران
۲-۷ مهرماه ۹۵

نمایشگاه تاپیسری های فاطمه فرزان پویا در گالری هفت ثمر

فاطمه فرزان پویا
۲۶-۳۱ شهریور ۱۳۹۵

عکاسی های رسول بهزادپوردر گالری هفت ثمر

رسول بهزادپور
۲۵ - ۳۰ تیرماه ۹۵