نمایشگاه نقاشی های شهرزاد میرزاحسابی در گالری هفت ثمر

شهرزاد میرزاحسابی
۱ - ۶ اردیبهشت ۹۶

نمایشگاه هدایای نوروزی در گالری هفت ثمر به کوشش سارا مهرعلی زاده وفرهاد ثمری

سارا مهرعلی زاده و فرهاد ثمری
۱۳ - ۱۸ اسفند ۹۵

نمایشگاه گروهی تاپیسری - نقاشی - مجسمه درگالری هفت ثمر

زهرا رسولزاده نمین - سارا مهرعلیزاده - فرهاد ثمری امیر حسین ثمری - لی لا ثمری
۶ - ۱۱ اسفند ۹۵