نمایشگاه گروهی طراحی در گالری هفت ثمر

گروهی از هنرمندان به کوشش: علی عسگری
۱۶-۲۸ مهرماه ۹۵

نمایشگاه عکس فرزاد امامی درگالری هفت ثمر

فرزاد امامی
۹ - ۱۴ مهرماه ۹۵

نمایشگاه گروهی چاپ دستی (چارسو هنر)در گالری هفت ثمر

گروهی از هنرمندان - گردآورنده:المیرا میرمیران
۲-۷ مهرماه ۹۵